Sunday   December  10,  2023 HOME   |   CONTACT US   |    LOGIN   
 About Us
Member Services
Activities
Member Forum
Publications

 About Us
 CPCA Committee
 CPCA Constitution
 
 
2023年CPCA理事会    合影
President
施 浩
【特邀法律顾问:雷 进】
President@cpca.org.au
Vice-President
朱敏慧、张 伟
VicePresident@cpca.org.au
Treasurer
孙治安
【审计特邀:刘 岚】

Treasurer@cpca.org.au

Secretary
果悦悦
Secretary@cpca.org.au
Public Relations
李莉莎
Committee@cpca.org.au
Membership Admin
庞小毅
Membership@cpca.org.au
Website
施 浩 【特邀:舒德明】
Committee@cpca.org.au
Blog
庞小毅 【特邀:陈 维】
Committee@cpca.org.au
IT支持
谢黎宾
【特邀管理员:
Dropbox:赵 明
YouTube:陈瑞生
Facebook:刘 非 】
Committee@cpca.org.au
讲座
李莉莎
Committee@cpca.org.au
彩虹/Publication Officer
果悦悦(主编)
Committee@cpca.org.au
美篇
活动组织者【特邀:孙晓洋】
Committee@cpca.org.au
Ashwood Hall活动室管理
谢黎宾 【特邀:夏力戈】
Committee@cpca.org.au
新金山学校场地分配和管理
孙治安、庞小毅、应 红
Committee@cpca.org.au
新会员
庞小毅、应 红
Committee@cpca.org.au
Monash 联系人
朱敏慧、孙治安 【特邀:毛其明】
Committee@cpca.org.au
微信公众号
谢黎宾
Committee@cpca.org.au
后勤管理
陈 骐
Committee@cpca.org.au
活动安排和宣传
应 红、庞小毅
Committee@cpca.org.au
清洁日活动
孙治安、张 伟
Committee@cpca.org.au
复活节活动
应 红、陈 骐
Committee@cpca.org.au
植树节活动
张 伟
Committee@cpca.org.au
端午节活动
李莉莎、果悦悦
Committee@cpca.org.au
中秋节活动
庞小毅、孙治安
Committee@cpca.org.au
圣诞节活动
朱敏慧
Committee@cpca.org.au
2024春节晚会
果悦悦
Committee@cpca.org.au
 

1993 - 2022 CPCA Committee Members

Year President Vice-President Treasurer Secretary Other Committee Members
2022
合影
冯昱清 朱敏慧
张 伟
施 浩

果悦悦 陈 骐

李朝恩, 李莉莎, 庞小毅
谢黎宾, 应 红

2021
合影
冯昱清 朱敏慧
张 伟

果悦悦 夏力戈

陈 骐, 陈小钢, 李朝恩, 卢清辉
庞小毅, 施 浩, 赵 明

2020
合影
夏力戈 冯昱清
毛其明
朱敏慧

赵 纳 卢清辉

陈小钢, 孔 静, 施 浩
张 伟, 赵 明

2019
合影
李跃进 刘 非
孙晓洋
毛其明

赵 纳 沈舒曼

陈小钢, 洪党才, 孔 静, 施 浩
夏力戈, 赵 明, 朱敏慧

2018
合影
李跃进 刘 非
郝晓娟
倪传智

强凤霞 陈 晨

陈小钢, 施 浩, 赵 明
夏 清, 毛其明, 孙晓洋, 陶珊珊

2017 李健民 刘 非
郝晓娟

强凤霞 陈 晨

陈小钢, 李跃进, 倪传智, 施 浩, 王月英,
王 毅, 夏 清, 赵 明

2016 范志良 李健民
张庆原

郝晓娟 陈 晨

刘 非, 施 浩, 骆 英, 王 毅,
倪传智, 强凤霞, 王月英, 赵 明

2015 范志良 李健民
张庆原

郝晓娟 陈 晨

刘 非, 施 浩, 骆 英, 王 毅, 薛勃飞, 庞加研,
倪传智, 王海鹏

2014 曾 一 李健民
姜思宇

姜思宇 贺 静

张庆原, 刘 非, 施 浩, 骆 英, 范志良, 王晓明, 王 毅, 张 玲, 薛勃飞

2013 曾 一 李健民
王晓明

张庆原 张庆原
贺 静

姜思宇, 刘 非, 施 浩, 骆 英, 沈志奇, 柏栋梁, 丁 侃, 汪爱群

2012 王晓明 李健民
庞加研

张庆原 贺 静

姜思宇, 沈志奇, 施 浩, 唐文新, 汪爱群, 柏栋梁,谢曹玮

2011 刘 威 王晓明
李健民
瞿唯青

张庆原 贺 静

谢曹玮, 姜思宇, 庞加研, 朱 立, 施 浩, 唐文新, 汪爱群

2010 刘 威 王晓明
李健民
瞿唯青
张庆原

尹 茹 贺 静

谢曹玮, 瞿唯青, 刘钢军, 姜思宇, 朱 立, 施 浩

2009 刘钢军 刘 威
李健民
王晓明

尹 茹 姜思宇

谢曹玮, 瞿唯青, 刘钢军, 张庆原, 朱 立, 施 浩

2008 刘乾初 李健民
王晓明

尹 茹
邓淑英
姜思宇
何冀闽(兼)

谢曹玮, 瞿唯青, 刘 威, 刘钢军, 施 浩

2007 刘乾初 李健民
王晓明

唐翠芬
邓淑英
瞿唯青

尹 茹, 姜思宇, 庞加研, 刘 威,          刘钢军, 刘 威, 董泽民, 施 浩

2006 孙治安 范志良
李健民

唐翠芬
邓淑英
瞿唯青

庞加研, 王月英,王晓明,刘 威, 施 浩

2005 孙治安 曾 一
范志良
王赫男 李健民 瞿唯青, 王一帆, 施 浩, 赵雪燕, 王月英, 顾秋林, 杨前进
2004 GAO DaChao LIU QianChu
ZENG Yi
SUN ZhiAn SUN Xiaoyang CHEN Wei, ZHAN Junni, SHI Hao, Fan ZhiLiang, Zhang JunZhen, Cao Jinli
2003 GAO DaChao YANG Yun,
LIU QianChu
SUN ZhiAn ZENG Yi CHEN Wei, XIE Min, SHI Hao, YUAN Ling, ZHAN Junni, SUN Xiaoyang
2002 WU DongYang YANG Yun WANG Yeqiu YANG Yun PAN Renji, CHE WeiCheng, REN He, XIE Min, LIU Nan, CHEN Wei
2001 LU Bin WU DongYang WANG Yeqiu LI JianMin, YANG Yun ZHOU Wanlei, ZHU Xi (Eric), PAN Renji, CHE WeiCheng
2000 WeiPing HU Yue ZHANG Min CHENG Min CHENG Bin LU (Public Officer), JianMin LI, Wanlei ZHOU, Yeqiu WANG
1999 Ming Zhao Bin Qiu Mei Gao Ying Lai Xiankun Meng, Weiping Hu, Yue Zhang
1998 Yibing Cheng Ming Zhao Mei Gao Ling Zhang, Shihua Yang Xi Huang, Sanping Jiang, Xiankun Meng, Bin Qiu, Li Zhu
1997 Sanping Jiang Yibing Cheng Mei Gao Ming Zhao, Ling Zhang Yang Cai, Xi Huang, Fuxin Li, Guangrong Shi, Aiqun Wang, Hua Shi
1996 Kenong Xia Shouyi Sun, Ming Zhao Sanping Jiang Ming Zhao, Guangrong Shi Xiaoyang Wan, Yang Cai, Haidong Shang, Yongshu Liu, Xi Huang, Aiqun Wang, Gang Tian
1995 Kenong Xia Shouyi Sun Qingyuan Zhang Hao Shi Xiaoyang Wan, Guimin Liu
1994 Guimin Liu Jianfeng Jing Mingfei Luo Hao Shi Xing Zhang, Kenong Xia
1993 Guimin Liu Don Xia Yibing Cheng Qiang Zhu Jianfeng Jing, Huan Liu